INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy Twoje dane? Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

 1. Zakres danych: Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, numer prawa jazdy, dane dot. Testowanego samochodu, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz); a jeśli jesteś naszym klientem, także dane legalnie zgromadzone na Twój temat;

 2. Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania:
  a) W związku z realizacją jazdy testowej i użyczeniem samochodu oraz zainteresowaniem ofertą na zakup samochodu (w tym zakresie podanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji umowy, a ich brak uniemożliwi jej realizację lub przygotowanie):

Kto:

 • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP);

 • Rzepecki Mroczkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań (61-242), ul. Wiatraczna 5, NIP 782-213-65-16, REGON 639686155 (Autoryzowany Dealer/Autoryzowany Partner Serwisowy);


W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

 • w celu wykonania zawartej umowy użyczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • w celu wykonania usługi jazdy testowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu udokumentowania wykonanej usługi , na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1lit. f RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między Importerem oraz Autoryzowanym Dealerem / Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz prowadzenia audytów wewnętrznych , raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul Krańcowa 44 z dopiskiem "IOD". Możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami pod adresem e-mail daneosobowe@rzepeckimroczkowski.pl oraz IOD@rzepeckimroczkowski.pl a także pisemnie na adres: Rzepecki Mroczkowski Sp. z o.o. 61-242 Poznań, ul. Wiatraczna 5.

 2. Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzanie danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, Call Center, audytorzy, a w zakresie celu marketingowego także Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki Volkswagen, których aktualna lista i dane kontaktowe znajdują się na stronie www.volkswagen.pl oraz u Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG oraz Volkswagen Bank Polska S.A. Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (w przypadku istnienia podstawy prawnej);

 3. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy będziemy przechowywać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową , czyli przez 6 lat 1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie do końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdy, przypadku nie dłużej niż 5 lat. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych - wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 4. Pouczenie o prawach: Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego marki Volkswagen; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl. Możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio;

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wonności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

 6. Prawo do skargi: Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 7. Źródło pochodzenia danych: Dane udostępniane przez Ciebie, dane zebrane i udostępniane przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.